Udvidelse af DiKon publikation på vej – LOD-niveauer skal nu inkludere data fra 3D laserscanninger

DiKon arbejder på at udvide bygningsdelsspecifikationen, så den ligeledes kan bruges som aftalegrundlag for omsætning af data fra en laserscanning til en 3D-bygningsmodel.

Siden udgivelsen af den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab (YBL18), har der været en øget efterspørgsel fra især bygherres side om at få et endnu mere præcist projekteringsgrundlag. Laserscanning har udviklet sig de seneste år, så det i dag er billigere at scanne end tidligere. Det har medført en opblomstring af 3D-laserscanninger i byggebranchen særligt i forbindelse med projekteringen af tilbygninger og i forbindelse med renovering af eksisterende byggerier. Derfor fokuserer branchefællesskabet DiKon nu på at tage LOD-niveauerne i brug i forbindelse med laserscanninger for at få et mere ensartet aftalegrundlag. 

3D-scanning er en game changer 

Der findes allerede mange forskellige scanningsteknologier, og der kan tages i anvendelse alt efter opgavens karakter. Ofte er det typen af byggeri, eller funktionen af opgaven der afgør, hvor detaljeret en scanningen eksempelvis skal være. Ifølge Thomas Skytte Poulsen, der til daglig er IKT-leder hos Rambøll, så er der et meget stort potentiale i laserscanningerne, der allerede på nuværende tidspunkt er en fast bestanddel på mange projekter. Der er derfor god grund til at få en branchestandard for området.  

“Der er helt sikkert et stort potentiale i laserscanninger. Bare de sidste to år er der sket en utrolig udvikling. Man er gået fra at bruge laserscanninger sådan lidt sporadisk til at laserscanne meget gennemgribende i byggebranchen. Det er ikke en underdrivelse at sige, at laserscanninger er en game changer”.   

Udbredelsen af teknologien hænger uløseligt sammen med de mange fordele, som laserscanningerne bidrager med.  Helt grundlæggende er scanningerne med til at styrke samarbejdet mellem bygherre og rådgiver, da teknologien sikrer et præcist grundlag for den videre projektering.    

Typen af projekt afgør typen af scanning

3D-scanning åbner op for at kunne måle med millimeterpræcision, men det er altid typen af projekt, der afgør, hvilken type scanning og præcision der er brug for, for at kunne gennemføre en projektering tilfredsstillende. Der eksisterer allerede mange forskellige typer af scanninger, der alle varierer i pris, afhængigt af hvilket niveau af præcision man ønsker. Der er eksempelvis stor forskel i pris mellem en 3D-scanning, henholdsvis udført med en Geoslam, versus en gennemgribende laserscanning med Terrestrial laser scanning. 

Visse 3D-scanninger er gennemgribende og kan, i kombination med en punktsky opmåling fra en drone, generere data, der hurtigt kan omsættes til en 3D-model I et mesh format, eller til en fuld BIM model til projekter. Et eksempel på en punktsky opmåling, og en sideløbende 3D-scanning til en 3D-model, er Rambølls punktskyscanning af Erimitage Slottet i Dyrehaven. Ved sådanne 3D-scanninger er det muligt at formetere dataen til flere forskellige formater og er derfor interessant i forhold til både Revit og Tekla. 

 

 

 

 

 

 

 

(Til venstre ses en arkitekttegning af Erimitage Slottet i Dyrehaven nord for København. Til højre ses resultatet af en kombineret 3D-scanning og punktskyscanning af bygningen. Kilder hhv: BIM Equity – www.bimequity.dk og Rambøll)

Netop fordi der er stor forskel i præcision og pris, alt efter hvilken scanning man benytter sig af, er det vigtigt at få defineret typen af scanning allerede i aftalegrundlaget og ud fra nogle gennemgribende branchestandarder. 

 

Potentialet ved 3D scanninger i den sene fase af byggeriet  

Både i den nærmeste fremtid, og på længere sigt, åbner laserscanning op for mange nye og spændende muligheder, der både kan komme bygherren og entreprenøren til gode. I første omgang vil DiKon inkludere laserscanningerne i den tidlige fase af projekteringen, som projektgrundlag i bygningsdelsspecifikationen, men ambitionen er på sigt også at standardisere laserscanninger af byggeriet i senere faser. Dermed kan laserscanningerne åbne op for muligheden for at sikre “As-Built” overleveringer af byggeriet til bygherre, da byggeriet løbende kan scannes og tjekkes op imod 3D modellerne. 

“Der er et helt åbent marked omkring digital aflevering af et projekt, som 3D-scanning kan hjælpes os med at indfri. Ved hjælp af 3D-scanninger kan man dokumentere, at det man afleverer til bygherren også er det man aftalte på forhånd”

– Thomas Skytte Poulsen, ICT Manager hos Rambøll.

Ved at inddrage 3D scanninger i de sene faser af byggeriet, kan man potentielt set mindske differencen mellem, hvad der er aftalt mellem bygherren og entreprenøren, og hvad der rent faktisk overleveres, når byggeriet står færdigt.    

Et behov for branchestandarder    

Fordi 3D scanningerne åbner op for et væld af nye muligheder i byggebranchen, ser vi hos DiKon et behov for at få nogle strømlinede branchestandarder, der underbygger og styrker samarbejdet omkring 3D scanninger.  

“Udvikling af 3D scanning i byggebranchen er sket på baggrund af nogle dygtige folk, der med inspiration i vores publikationer, har udviklet deres egne sporadiske standarder. Det vil vi meget gerne samle op på og lave nogle fælles branchestandarder, der kan gøre sig gældende på tværs af hele byggebranchen”.  

– Thomas Skytte Poulsen, ICT Manager hos Rambøll.

Arbejdet med at udvikle standarder til 3D-scanningerne er i fuld gang, og det forventes at DiKon’s bygningsdelsspecifikation udvides med netop disse inden udgangen af 2019.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Hent DiKon’s præsentation fra Molio Konferencen 2018

Molio Konferencen løb af stablen d.31 oktober 2018 i HUSET i Middelfart under temaet; Værdiforøgelse Gennem Digitalisering. Herunder kan du hente DiKon’s præsentation fra dagen, der giver en introduktion til de nye bygningsdelsspecifikationer, samt hvordan disse relaterer sig til Molios øvrige værktøjer

I præsentationen kan du ydermere læse om de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med udviklingen af bygningsdelsspecifikationerne, i samarbejde med BIM7AA. DiKon’s vision er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces. Derfor er DiKon fast besluttet på at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der ønsker at benytte dem.

Du kan hente præsentationen fra Molio Konferencen 2018 her:

Du kan hente DiKon & BIM7AA’s Bygningsdelsspecifikation for bygnings- og landskabsmodeller her:

https://www.dikon.info/wp-content/uploads/2018/10/DiKon-BIM7AA_Bygningsdelsspecifikationer_V3.pdf 

OM: DIKon – DiKon’s vision er at styrke det digitale byggeri gennem udviklingen af IT-redskaber, der skaber værdi for alle aktørerne i den digitale byggeproces. DiKon er en sammenslutning af virksomhederne NCC, Sweco, Rambøll, Cowi, Per Aarsleff, Arkitema Architects og Årstiderne Arkitekter.

Molio tager DiKon’s bygningsdelsspecifikationer til sig

I Molios produktblad vedr. CCS informationsniveauer henvises der nu til DiKon’s bygningsdelsspecifikationer, der er udviklet med det formål at effektivisere leverancerne mellem aktørerne i den danske byggebranche.

Ifølge Søren Spile fra Molio er DiKon’s bygningsdelsspecifikationer med til at forenkle og konkretisere, hvilke informationer, der skal med ved den enkelte leverance, når der samarbejdes ved hjælp af bygningsmodeller. Molio har i de seneste mange år netop udviklet informationsniveauer som et værktøj til at beskrive, hvilke informationer, som skal overleveres mellem parterne ved afslutningen af faser i byggeriet og inddrager nu DiKon’s bygningsdelsspecifikation.

”Vi har inddraget DiKon’s informationsniveauer for udvalgte bygningsdele i vores produktblad for at eksemplificere, hvilke informationer, som skal med i hver leverance. Det bliver meget konkret og det tror vi er vigtigt for at få en fælles forståelse i branchen”.

– Søren Spile, Udviklingschef hos Molio.

DiKon er en forløber i branchen

Søren Spile ser DiKon’s arbejde med at eksemplificere bygningsdelsspecifikationerne som en mulig forløber for andre dele af byggebranchen, så også andre specifikationer bliver mere håndfaste.

”Man kunne forestille sig den samme form for konkretisering og eksemplificering af informationer eksempelvis inden for brandsikring eller energioptimering. Her ville det selvfølgelig være nogle andre specifikationer, som man skulle bruge, men vi håber hos Molio, at der kommer nogle flere af hen ad vejen”.   

Fælles vision

På et overordnet plan har både Molio og DiKon en fælles interesse i at få udviklet generelle og anvendelige værktøjer til branchen. Den løbende udvikling og spredning af standarder til branchen ser Molio på med positive øjne.

”Hvis man ser på udviklingen af metoder og specifikationer, så er det jo ofte noget, der udvikles på et projekt. Hvis det fungerer godt, så bliver det måske en standard i virksomheden. Derfra kan det bringes videre ud til branchen og her ser jeg både DiKon og Molio som vigtige trin på den trappe”.

– Søren Spile

Molio og Søren Spile ser især en styrke i at publikationer, såsom dem DiKon er leveringsdygtige indenfor, også kan benyttes af underentreprenører, der ikke nødvendigvis har en stor BIM afdeling, da leverancerne er gjort konkrete og specifikke.

”Set i forhold til Molio er DiKon en nødvendighed, da det giver en kvalitetssikring i forhold til, at vi kan tage publikationerne videre, da disse ikke kun er udviklet til en enkelt virksomhed, men derimod udviklet i fællesskab mellem medlemsorganisationerne, der repræsenterer både arkitekter, rådgivere og entreprenører.”

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Sweco og DiKon: Et fremsynet samarbejde

”Det er en del af vores DNA at være fremsynet og at kunne håndtere problemstillinger, inden de bliver til problemer. Derfor giver det absolut mening for os at benytte DiKon’s publikationer og digitale værktøjer på vores projekter.” Sådan lyder udtalelse fra Jacob Güldner, der er BIM og IKT-Chef hos Sweco.

Hos Sweco, der er Europas største virksomhed inden for arkitekt- og ingeniørrådgivning, er det blevet en fast integreret del af projekterne at bruge DiKon’s leverancespecifikation, som et godt udgangspunkt for projektstyringen.

Brugen af DiKon’s værktøj giver ifølge Jacob Güldner langt bedre mulighed for en fremsynet koordineringen mellem aktørerne og italesættelse af de udfordringer, der potentielt kunne opstå.

”Når man starter et projekt, kan det være svært at se alle faser på forhånd, og der kan altid snige sig ændringer ind. Derfor bruger vi leverancespecifikationen til at kortlægge projektet for bedre at kunne forudse udfordringer, eksempelvis to, tre måneder fremme i projektet”.

– Jacob Güldner, Sweco.

Generationers Hus

Senest har leverancespecifikationen spillet en vigtig rolle i byggeriet af Generationernes Hus på Aarhus Havn. Sweco har netop afleveret hovedprojekt på det store byggeri, der skal samle generationerne på tværs i form af børnehaver, plejehjem, beboelse og erhverv.


(Illustration af Generationernes Hus på Aarhus Havn. Byggeriet forventes at stå endeligt færdigt i 2020)

Dikon’s leverancespecifikation blev i forbindelse med Generationernes Hus, såvel som med mange andre projekter, formet af Sweco til at passe til det enkelte projekt. Man valgte altså at skræddersy værktøjet og dermed gøre leverancespecifikationen projektspecifik.

Ifølge Jacob Güldner delte Sweco leverancerne op i forhold til de forskellige lokationer, som Generationernes Hus skulle bygges efter.

”Når man får skåret det helt ind til benet, så er leverancespecifikationen faktisk et ret simpelt værktøj, der giver projektledelsen langt bedre redskaber til at kunne gå i dialog med vores samarbejdspartnere om fælles deadlines og leverancer”.

– Jacob Güldner, Sweco.

For Sweco og Jacob Güldner er det især dialogen om de enkelte leverancer på tværs af fagene, som er vigtig for et projekt. Her har DiKon’s værktøj vist sig at være brugbart til at skabe tværfaglig forståelse.

”For os hjælper leverancespecifikationen os til tydeligt at signalere, hvad det er, vi har brug for af informationer, fra eksempelvis arkitekterne, så vi kan holde en god fremdrift i projektet. Værktøjet giver os simpelthen et rigtigt godt udgangspunkt for at samarbejde”.

-Jacob Güldner, Sweco.

For også at sikre en intern tværfaglig forståelse for brugen af værktøjet er leverancespecifikationen blevet omdrejningspunkt for tilbagevendende informationsmøder på tværs af alle Sweco kontorer, hvor projektlederne deler ud af deres erfaringer med brugen heraf.

Sweco (tidl. Grontmij og Carl Bro) har været en del af DiKon – Digital Konvergens siden 2003.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.