Rambølls brug af DiKons leverance- specifikation

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation. 

Rambøll har i samarbejde med DiKon udformet en “how-to-guide”, der skal give et indblik i den interne arbejdsmetode, det konkrete IKT-samarbejde og processen bag, at gøre leverancespecifikationen projektspecifik. Dermed henvender artiklen sig til alle aktører, der enten benytter publikationen i deres IKT-arbejde eller som ønsker at implementere denne i fremtiden. Følgende er udarbejdet med hjælp fra Troels Hoff, der er Fagchef for BIM & IKT hos Rambøll Danmark Byggeri. 

Leverancespecifikation som arbejdsmetode

Det er Rambølls IKT-gruppe, der overordnet er ansvarlig for leverancespecifikationen og for at udbrede viden omkring brugen af publikationen på tværs af organisationen. Hos Rambøll danner månedlige møder mellem IKT-gruppen og IKT-repræsentanter fra hver afdeling ramme omkring denne videndeling. 

På møderne fokuseres der især på vigtigheden af samspillet mellem leverancespecifikationen og de prædefinerede bygningsdelskort, som findes i bygningsdelsspecifikationen og de dertilhørende beskrivelser af LOD niveauerne. I Dikons publikationer arbejdes der med følgende LOD-definitioner: LOD 200 DK, LOD 300 DK, LOD 325 DK, LOD 400 DK.

Som tillæg til leverancespecifikationen fra DiKon har Rambøll lavet to yderligere versioner, der er baseret på den oprindelige udgave, men med mindre justeringer, der passer til specifikke projektbehov. Grundet forskellene i både type og størrelser af projekterne, så har man hos Rambøll udviklet en “light” udgave til brug på mindre projekter, hvor kunder og samarbejdspartnere har lave krav og en udgave af leverancespecifikationen til brug på totalentrepriser, hvor der ofte er en større inddragelse af leverandørprojekterende. 

 

(Hos Rambøll har man udviklet en “light” udgave af leverancespecifikationen til brug på mindre fagentrepriser, samt en  udgave til brug ved totalentrepriser.) 

(Rambølls IKT-aftaler består som minimum af projekttilrettede IKT-specifikationer med DiKons leverancespecifikation for bygningsdele og DiKons bygningsdelsspecifikation vedlagt som bilag). 

Leverancespecifikationen skal stadig tilpasses til det konkrete projekt med udgangspunkt i en af Rambøll-udgaverne.  

Fra arbejdsmetode til en projektspecifik leverancespecifikation i 5 steps

På et givent projekt skal Dikons leverancespecifikation med tilhørende bygningsdelsspecifikationer med i kontraktgrundlaget som en del af IKT-aftalen. Tilpasningen af leverancespecifikationen til det enkelte projekt følger i store træk nedenstående proces hos Rambøll.

  1. IKT-lederen afholder et intromøde med deltagelse af fagledere og modelansvarlige for de forskellige fag. Her gennemgås Dikons leverancespecifikation. Nogle gange skal Rambøll komme med et oplæg på en udfyldt leverancespecifikation, og andre gange så har bygherren eller totalentreprenøren forudfyldt en udgave, som der skal kommenteres på. Hovedfokus er på hvilke bygningsdele, der skal indgå i BIM-modellerne i de forskellige faser, og hvilket LOD-niveau de skal afleveres på. På mødet fokuseres der også på modelleringsomfanget af projekteringen og på til- og fravalg i forhold til standardudgaven (standard, light- eller totalentreprise-udgaven). Funktionaliteterne i værktøjet gennemgås også.
  2. Efter mødet får hver faggruppe nogle dage til at gennemgå kravene til LOD-niveuer inden for deres fagområde. IKT-lederen samler input sammen.
  3. Leverancespecifikationen drøftes med bygherre og/eller totalentreprenør, og man når frem til den endelige udformning eventuelt efter en yderligere iteration med de fagansvarlige hos Rambøll.
  4. Når IKT-aftalen er på plads, så formidler projektets IKT-leder (BIM Manager) sammen med projektets IKT-projektkoordinator (BIM Coordinator) indholdet i leverancespecifikationen til projektmedarbejderne, så alle ved, hvad der skal leveres i de forskellige faser både i forhold til geometri og egenskaber.
  5. Ved opstart af hver ny projektfase, så indkalder IKT-lederen til et møde med fagledere og modelansvarlige og gennemgår leverancespecifikationen med fokus på, hvad der skal leveres i den pågældende projektfase.

Dikons udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens, se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.